آثار خوشنویسی

تصویرسازی

تصویرسازی کتیبه های عاشورایی
از مجموعه گرافیک-graphic