آثار خوشنویسی

خط معلی

چیدمان برمبنای رعایت فضای سواد و بیاض هوالله سبحانه وتعالی
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy