آثار خوشنویسی

نقاشی خط

از مجموعه شهردل/ گالری ساربان/ مهر95
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy