آثار خوشنویسی

نقاشی خط

الهی من تشنه تو چشمه از مجموعه شهردل/ گالری ساربان/ مهر95
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy