آثار خوشنویسی

کوفی بنایی

باز سازی کتیبه صلوات کبیره بقعه پیربکران نسبت یک به یک
از مجموعه گرافیک-graphic