آثار خوشنویسی

سیاه مشق معلی

از مجموعه خوشنویسی-calligraphy