آثار خوشنویسی

نقاشی خط

سرو سیمین
از مجموعه خوشنویسی-calligraphy