آثار خوشنویسی

نقاشی خط

از مجموعه خوشنویسی-calligraphy