آثار خوشنویسی

طراحی پوستر

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
از مجموعه گرافیک-graphic