آثار خوشنویسی

لوگوتایپ

علی از مجموعه نقش محبوب 121 علی
از مجموعه لوگوتایپ - logotype